LIDAR

LIDAR [LIght Detection And Ranging]

Laserové merače sa stávajú čoraz obľúbenejším nástrojom polície na kontrolu rýchlosti. Dôvodov je viacero a patrí medzi ne rýchlosť merania ktorá sa štandardne pohybuje pod hranicou 0.33 sekundy. Detektor je síce schopný meranie odhaliť, ale vodič už nemá šancu spomaliť na predpísanú rýchlosť. V absolútnej väčšine prípadov je to pre vodiča len informácia, že ho o chvíľu zastavia a skasírujú. Prakticky jedinou účinnou a spoľahlivou ochranou proti LIDARom je laserová ručička.

U každého Lidaru môže dochádzať k chybám merania predovšetkým z dôvodu odrazov a efektu sklzu. Lidar nemeria rýchlosť vozidla priamo, ale meria vzdialenosť medzi svojim snímačom a meraným vozidlom. Toto meranie sa opakuje veľa krát za sekundu a na základe zmeny vzdialenosti v čase vypočíta riadiaca jednotka rýchlosť vozidla. To znamená, že pri meraní musí operátor zabezpečiť, aby uhol merania bol menší ako 5° a teda jednak eliminovali odrazy a zabezpečila odchýlka menšia ako je dovolená. Zároveň musí operátor počas merania mieriť na rovnaké miesto na meranom vozidle. Nemal by mieriť na sklo alebo prednú kapotu vozidla. Lidar totiž vychádza pri výpočte rýchlosti z toho, že on sám nie je v pohybe a teda každú zmenu v zmeranej vzdialenosti interpretuje ako pohyb meraného vozidla. Ak je však začiatok merania v inom mieste ako koniec môže dochádzať práve k spomínanému efektu sklzu. Napríklad ak meracia sekvencia začne na konci prednej kapoty [pod čelným sklom vozidla] a skončí na jej začiatku môže sa stať, že lidar k skutočne prejdenej dráhe vozidla pripočíta aj celú dĺžku jeho prednej kapoty. Pretože čas merania je konštantný [spravidla na úrovni 1/3 sekundy] výsledkom bude rýchlosť ktorá je vyššia než akou sa vozidlo skutočne pohybovalo. Z tohoto dôvodu je nevyhnutné v prípade sporu analyzovať celú meraciu sekvenciu [čiže všetky snímky resp video záznam]. Samozrejme software meradla je navrhnutý tak, aby vačšinu takýchto chýb vedel odfiltrovať, napriek tomu k nim ale stále dochádza. Ak je totiž zmena vzdialenosti plynulá a zároveň pohyb [sklz] laserového lúča po vozidle je tak isto plynulý je veľká pravdepodobnosť, že sa chyba napriek snahe výrobcu meradla prejaví.

V praxi sa môžeme stretnúť s ručným LIDARom a so skenovacím LIDARom

Ručný LIDAR

Potom, čo operátor v hľadáčiku vyberie vozidlo ktoré chce zmerať a stlačí spúšť vyšle LIDAR proti tomuto vozidlu infračervené impulzy o vlnovej dĺžke 904nm. V závislosti od použitého merača sa vysiela 100 až 12500 impulzov za sekundu. Tieto impulzy sa od vozidla odrazia späť k LIDARu. Zariadenie následne na základe času, ktorý ubehne, kým sa impulz odrazí späť zmenia svoju vzdialenosť od vozidla. Celý cyklus sa u väčšiny LIDARov opakuje 100 až 12500 krát za sekundu a zodpovedá teda počtu impulzov, ktoré merač vysiela. Na základe rozdielu vzdialeností počas stanoveného času zariadenie vypočíta rýchlosť vozidla.

LIDARom je na rozdiel od klasického radaru možné zmerať rýchlosť konkrétnemu vozidlu aj v kolóne, pretože laserový lúč je veľmi úzky s priemerom približne 30cm na 100m. Typicky sa meria na príjazde a operátor zameriava laserový lúč na evidenčné číslo (ŠPZ) alebo svetlomety. Vzdialenosť, na ktorú je laser schopný merať rýchlosť je závislá od konkrétneho typu a pohybuje sa až do 2500m. Keďže laser je v podstate svetlo je konkrétna vzdialenosť ovplyvnená poveternostnými podmienkami a vlastnosťami cieľa. Vozidlo svetlej farby je možné zmerať rýchlejšie a na väčšiu vzdialenosť ako tmavé. Rovnako chróm na prednej časti vozidla zvyšuje odrazivosť laseru. V krajinách kde zákon vyžaduje foto alebo video dokumentáciu priestupku je typická vzdialenosť merania 50m až 300m.

Na Slovensku sú všetky typovo schválené laserové merače vybavené dokumentačným zariadením [fotoaparát alebo kamera]

Polícia SR používa laserové merače rýchlosti LTI 20-20 TruCam II, LTI 20-20 TruCam a LTI 20-20 UltraLyte Micro Digi-Cam

Skenovací LIDAR

Na trhu sa vo väčšej miere začína používať aj Skenovací LIDAR. Tieto zariadenia pracujú autonómnne a pokiaľ ide o funkcie je možné porovnať ich s 3D radarmi. Medzi najviac zastúpené merače rýchlosti využívajúce túto technológiu patria Poliscan FM1 od spoločnosti Vitronic a TraffiStar S350 od spoločnosti Jenoptik.

Zariadenie vysiela laserovné impulzy s frekvenciou opakovaní 100Hz. Aby to však nebolo také jednoduché laserové impulzy nie sú vysielané iba na jedno miesto ale v rozsahu 45°[Poliscan] resp 50°[Traffistar S350] vejárovito skenujú celý úsek vozovky.

Presné výsledky merania sú zabezpečené sledovaním každého vozidla v celej detekčnej zóne. Keď vozidlo vstúpi do meracej zóny, začne sa zber údajov relevantných pre meranie, ktoré sa použijú na výpočet rýchlosti. Údaje musia zodpovedať stanoveným kvalitatívnym kritériám, aby bolo možné na ich základe vyhodnotiť rýchlosť. V meracej zóne musí byť zaznamenaný dostatočný počet meraní primeranej kvality.

Tieto zariadenia existujú vo viacerých vyhotoveniach [trojnožka, stacionárne prevedenie] a pracujú bez priameho zásahu obsluhy. Poliscan a TraffiStar S350 sa používajú napríklad v Rakúsku. Poliscan FM1 v prevedení na prívesnom vozíku [Alice, čo je skratka pre Autonomous Lidar Concept for Enforcement] bol koncom roku 2017 testovaný aj v Bratislave.