Polcam – nedajte sa nachytať

Ako sa brániť pri zmeraní alebo lepšie povedané “zmeraní” Polcamom?

Polcam je v skutočnosti veľmi nevhodné meradlo na použitie v praxi. Ak by sa vyhodnocoval podiel správnych meraní tak nikto by nikdy nemohol tieto merače ďalej obstarávať. Základný princím funkcie nájdete v článku ÚSEKOVKA – Polcam. Ako je v ňom spomenuté, podľa nášho odborného odhadu je v skutočnosti neplatných minimálne 3/4 všetkých meraní. V čom je teda celý problém?

V prvom rade je treba si uvedomiť nasledovné základné skutočnosti

  • Polcam na Slovensku nie je vybavený žiadnym technickým prostriedkom na báze radaru alebo lidaru (laseru) ktorý by na základe fyzikálnych zákonov meral rýchlosť Vášmu vozidlu. Rýchlosť je získavaná výlučne iba za pomoci snímačov vlastnej rýchlosti vozidla s Polcamom.
  • Akákoľvek rýchlosť viditeľná vo videozázname je vždy a za každých okolností iba rýchlosťou policajného vozidla s Polcamom. Okamžitá rýchlosť je zobrazovaná vždy a nachádza sa vo videu v pravom dolnom rohu [biely text na červenom podklade]; táto rýchlosť sa nikdy nemôže priradiť meranému vozidlu! Vypočítaná priemerná rýchlosť je zobrazovaná iba po skončení meracej sekvencie a zobrazí sa v ľavom hornom rohu obrazovky [biely text na červenom podklade, väčšie písmo než akou je zobrazovaná okamžitá rýchlosť] a zároveň v ľavej spodnej časti záznamu [biely text na čiernom podklade, vedľa údaju o prejdenej dráhe a čase]. Následne a iba pri splnení špecifických podmienok uvedenej v Certifikáte typu meradla je možné túto priemernú rýchlosť priradiť (aj) Vášmu vozidlu.

Najdôležitejšiu podmienku uvádza Certifikát typu meradla Polcam, značka schváleného typu TSK 162/17 – 021: Rýchlosť meracieho vozidla je priradená rýchlosti meranému vozidlu. Správna hodnota priemernej rýchlosti je len za splnenia podmienky, že na začiatku merania a na konci merania je na videozázname ten istý obrys meraného motorového vozidla vo vyznačenom tolerančnom poli a počas celého merania nebola zmenená hodnota nastavenia zoom-u (zväčšenia) videokamery.

V praxi hlavne pri vyšších rýchlostiach je však často nereálne [a predovšetkým vzhľadom na bezpečnosť cestnej premávky aj nebezpečné snažiť sa] udržať merané vozidlo v tolerančnom poli. Tolerančné pole pozostáva z dvoch obdĺžnikov – väčšieho a menšieho –  vložených do obrazu s medzerou medzi nimi. Ako je zrejmé z požiadavky uvedenej v certifikáte typu meradla na prvom a poslednom snímku [čiže na začiatku a na konci merania] sa musí ten istý obrys vozidla nachádzať v tomto tolerančnom poli to znamená medzi týmito obdĺžnikmi; nie vo vnútri menšieho obdĺžnika ale práve medzi nimi.

Ako bolo spomenuté musí sa jednať o ten istý obrys vozidla. Teda napríklad sa v tolerančnom poli môžu nachádzať spätné zrkadlá alebo obrys zadných svetiel a podobne. Lepšiu predstavu poskytujú priložené obrázky. Musí sa však jednať o ten istý a nie iný obrys na začiatku aj na konci merania tj na začiatku a konci video záznamu priebehu merania. Jedine tak sa zabezpečí, že rýchlosť Vášho vozidla skutočne zodpovedá rýchlosti policajného vozidla s Polcamom. Z logiky veci ďalej vyplýva, že sa má jednať o obrys pravej + ľavej časti vozidla –alebo- vrchnej a spodnej časti vozidla. Iba splnením tejto podmienky sa totiž zabezpečí, že vzdialenosť medzi meraným vozidlom a vozidlom s Polcamom bude na začiatku a na konci rovnaká a teda aj ich priemerná rýchlosť bude rovnaká. Z rovnakého dôvodu nie je postačujúce, aby sa celé vozidlo nachádzalo v menšom obdĺžniku alebo sa obrys vozidla v tolerančnom poli nacházal iba v jeho časti [napríklad v rohu]. V tom prípade totiž nie je zabezpečené splnenie podmienky rovnakej veľkosti vozidla na začiatku a na konci merania a teda zachovanie rovnakej vzdialenosti medzi meraným vozidlom a vozidlom s Polcamom čoho následne vyplýva, že ich rýchlosti pri nesplnení tejto podmienky nie sú rovnaké. Presne za týmto účelom bolo tolerančné pole vložené do záznamu.

Nezabúdajte, že táto podmienka musí byť dodržaná na začiatku a zároveň aj na konci merania, inak je meranie neplatné! Inak povedané, na posúdenie platnosti je potrebné vidieť vždy celý záznam resp prvú a poslednú snímku. Pozor skontrolujte vždy všetky merania. Väčšinou vykoná operator niekoľko meraní pred zastavením Vášho vozidla čo je evidentné pri prehliadke video záznamu na dopravnom inšpektoráte.

Ak tomu tak nie je a operátor a/alebo priestupkár napriek tomu stále trvá na svojom a nie je prístupný vysvetleniu problematiky je podľa nášho názoru správny postup sa proti takémuto svojvoľnému rozhodnutiu odvolať a zároveň podať sťažnosť na Odbor kontroly prezídia Prezídia Policajného zboru – https://www.minv.sk/?policia_podanie_staznosti

Je pravdepodobné, že sa dopravný inšpektorát v rozporovaných prípadoch obráti na dodávateľa meradla Polcam so žiadosťou o vyjadrenie. Ak nebudete následne spokojný s ich vyjadrením odporúčame Vám trvať na tom, aby DI obrátil nie na dodávateľa meradla ale na Slovenský Metrologický Ústav ktorý je jedinou kompetentnou inštitúciou v tomto smere. Vám samozrejme nič nebráni kontaktovať SMU aj priamo. Vyžiadajte si od DI vydanie kompletnej dokumentácie. V niektorých prípadoch sa samozrejme môže stať, že celú záležitosť bude nevyhnutné riešiť v konečnom dôsledku až na súde.

Nezabúdajte však na to, že podľa § 22 Zákona č. 372/1990 Zb. ak vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako 60 km/h môže mu byť udelená sankcia od 500 eur do 1 000 eur a zákaz činnosti od šesť mesiacov do troch rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť Vám teda v takomto prípade môže policajt zadržať VP a to aj v prípade, ak s pokutou nesúhlasíte a chcete celú vec prejednať na dopravnom inšpektoráte. Zadržanie vodičského preukazu nie je sankcia ani úradné rozhodnutie ale opatrenie a ďalšia Vaša prípadná jazda s takto zadržaným VP, aj ked Vám to samozrejme v žiadnom prípade neodporúčame, je teda priestupkom.

Objektívne je treba povedať aj to, že ako policajt-operátor Polcamu tak aj priestupkár na dopravnom inšpektoráte často nemajú školenia ktoré by ich oboznámili s princípmi merania jednotlivých meračov rýchlosti a podmienkami platnosti pri meraní ktoré musia dodržať čo samozrejme nie je ich chyba. Na druhej strane toto nemôže byť na ujmu niekomu koho neprávom obvinia z priestupku v dôsledku svojej neznalosti. Jedine tlakom na dopravné inšpektoráty vo forme odporu, odvolaní, sťažností a prípadne žalôb je však možné dosiahnuť to, že oni budú následne požadovať od svojich nadriadených adekvátne školenia a znalosti aby nedochádalo chybám tohto druhu. Ak majú totiž platiť nejaké pravidlá musia platit pre všetkých. V konečnom dôsledku by to malo znamenať, že v budúcnosti nebude vôbec snaha ukladať pokuty na základe meraní ktoré nie sú v súlade s návodom a certifikátom typu meradla.

Tento článok predstavuje názor autora a nie je možné považovať ho za právnu analýzu. Odporúčame Vám obrátiť sa na právnicku kanceláriu; ak potrebujete kontakt môžete sa nám ozvať a poradíme Vám.